Wat kost het?

Bevers, Esta’s, Scouts, Explorers en Roverscouts
€ 9,00 per maand, per lid    vanaf 1 april 2023 :  € 10,00 per maand

Stamgroep
€ 6,50 per maand, per lid    vanaf 1 april 2023 :  €  7,50  per maand

Hoe kan ik betalen?

U betaald vooraf per maand of per kwartaal door overmaking van het bedrag naar:

Postbank NL47 INGB 0003985971
t.n.v. Scouting Amalgama,
p/a Florence Nightingalestraat 7,
6543 KT NIJMEGEN
onder vermelding van de naam van Uw kind en de maand(en) van contributiebetaling

Voorkom te late betaling!!!!
Vraag bij uw bank na, hoe te handelen bij automatische overschrijving (bijvoorbeeld per maand of per kwartaal van de te betalen contributie, vooraf!!!!)
-De zomermaanden zijn niet contributievrij, door deze gewoon door te betalen kunnen we het maandbedrag van de contributie lager houden.
-Het is de bedoeling dat u zelf bijhoudt. wanneer u weer contributie verschuldigd bent.

Problemen met betaling?

In steeds meer gezinnen is het niet meer haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of de muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, excursies, schoolkamp) zijn voor hen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op steun van Stichting Leergeld Nijmegen.
Stichting Leergeld Nijmegen richt zich dit schooljaar op ouder(s) / verzorger(s) van schoolgaande kinderen in principe van 4 tot 18 jaar die woonachtig en ingeschreven staan in de gemeente Nijmegen

  • met een laag inkomen;
  • binnen de gemeente Nijmegen;
  • die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, subjectsubsidie, studiefinanciering of andere regeling;
  • die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen.

Meedoen vergroot de horizon van kinderen; zij maken sociale contacten, de teamgeest wordt vergroot, leren zich te handhaven in een groep, te winnen en te verliezen.
Als kinderen dit soort dingen niet leren maar worden buitengesloten, komen niet alleen zij ernstig tekort maar zal de maatschappij daar later duur leergeld voor betalen.
Kijk voor meer informatie op: http://www.stichtingleergeldnijmegen.nl